Байгууллагын бизнесийн зээл
ВалютАвахЗарах
  USD2510.002521.00
  EUR2900.002965.00
  JPY22.1022.64
  GBP3269.003350.00
  CNY365.00368.00
  RUB36.6040.07
  KRW2.132.27

2018-09-20Дэлгэрэнгүй »


Зээлийн зориулалт

Бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэгч аж ахуйн нэгж, байгууллагын санхүүгийн хэрэгцээнд зориулан олгох зээл.

Зээлийн нөхцөл:

Зээлийн хэмжээ

10,000,000-100,000,000 төгрөг хүртэл

Зээлийн зарласан хүү /сар/

1.8%

Зээлийн зарласан хүү /жил/

21.6%

Зээлийн хугацаа

3 - 24 сар

Зээлийн шимтгэл, хураамж

Байхгүй

Барьцаа хөрөнгө

Улаанбаатар хотод орших үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах.

Хувийн сууц болон газар /хашаа байшин/-ыг барьцаалахгүй.

/Барьцаа хөрөнгө нь үндсэн зээл болон зээлийн гэрээний хугацаанд төлөх нийт хүүгийн нийлбэр дүнгээс 2 дахин их хэмжээтэй байх/

Зээлийн бодит өртөг /сар/

1.8%

Зээлийн бодит өртөг /жил/

21.6%

Зээл хүсэгчид тавигдах шаардлага:

 • Зах зээл дээр сүүлийн 2-оос доошгүй жил тухайн бизнесийг тогтвортой, амжилттай эрхэлж буй, албан ёсны санхүүгийн тайлантай хуулийн этгээд байх;
 • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой байгуулсан гэрээтэй байх;
 • Бусад банк, банк бус санхүүгийн байгууллагад хугацаа хэтэрсэн, чанаргүй зээлийн өр төлбөргүй, түүхгүй байх;
 • Татварын өр төлбөргүй байх.

Зээл хүсэгчийн төлбөрийн чадварт тавих шаардлага:

 • Зээлдэгчийн бүх банкин дахь зээлийн нийлбэр дүн нь жилийн борлуулалтын орлогын 40%-иас хэтрэхгүй байх;
 • Зээлдэгчийн сүүлийн 12 сарын орлогыг баталгаажуулах;
 • Сүүлийн 2 тайлант хугацаанд ашигтай ажилласан байх (2 улирал);
 • Бизнесийн тогтмол орлого нь дансны хуулгаар баталгаажсан байх.

Зээлийн барьцаа хөрөнгөд тавигдах шаардлага:

 • Улаанбаатар хотод орших үл хөдлөх хөрөнгө барьцаалах;
 • Хувийн сууц болон газар /хашаа байшин/-ыг барьцаалахгүй;
 • Барьцаа хөрөнгө нь үндсэн зээл болон зээлийн гэрээний хугацаанд төлөх хүүгийн нийлбэр дүнгээс 2 дахин их хэмжээтэй хөрөнгө байх;
 • Барьцаа хөрөнгө нь эрх зүйн ямар нэгэн маргаангүй, барьцаа болон батлан даалтын үүрэг хүлээгээгүй хөрөнгө байх.

 

БҮРДҮҮЛЭХ БИЧИГ БАРИМТ:

Зээл хүсэгч нь дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн банкны зээлийн ажилтанд хүргүүлнэ.    

Үүнд:

 • Хуулийн этгээдийн зээл хүссэн албан бичиг;
 • Хуулийн этгээдийн болон эрх бүхий этгээдүүдийн анкет, өргөдөл (банкны маягтаар бөглөх);
 • Санхүүгийн баримт, гэрээнд гарын үсэг зурах эрх бүхий этгээдүүдийн цахим үнэмлэх;
 • Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ эх хувь /нотариатаар баталгаажуулсан хуулбарын хамт/
 • Хуулийн этгээдийн дүрэм, үүсгэн байгуулсан гэрээ, оруулсан өөрчлөлтийн хамт;
 • Зээл авах, хөрөнгө барьцаалахыг зөвшөөрсөн Хувьцаа эзэмшигчдийн болон ТУЗ-ийн хурлын протокол, шийдвэр;
 • Бизнесийн үйл ажиллагаатай холбоотой тусгай зөвшөөрөл, лиценз, байгуулсан гэрээ, хэлцэл;
 • Сүүлийн 2 жилийн санхүүгийн мэдээлэл:
  • Аудит болон татварын албаар баталгаажсан санхүүгийн байдлын тайлан;
  • Орлогын тайлан;
  • Мөнгөн гүйлгээ, бэлэн мөнгөний эргэлтийн тайлан;
  • Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан;
  • Татварын албаны тодорхойлолт.
 • Нэмэлт орлоготой холбогдох бусад санхүүгийн баримтууд;
 • Банкны дансны хуулганууд;
 • Санхүүжүүлэх төсөлтэй холбоотой:
  • Төслийн техник-эдийн засгийн үндэслэл;
  • Зээлийн эргэн төлөлтийн тооцоо;
  • Бэлэн мөнгөний эргэлтийн тооцоо;
  • Санхүүжигдэж буй төслийн хүрээнд байгуулсан гэрээ,хэлцэл;
  • Бусад шаардлагатай тооцоо, мэдээллүүд;
  • Төсөлтэй холбоотой төлбөрийн баримтууд.
 • Барьцаа хөрөнгөтэй холбоотой:
  • Үл хөдлөх эд хөрөнгийн өмчлөх эрхийн гэрчилгээ эх хувиар;
  • ЭХЭБГ-ын лавлагаа;
  • Барьцаа хөрөнгө хамтран өмчлөгчийн барьцаа хөрөнгийг зээлийн барьцаанд тавих тухай нотариатаар гэрчлүүлсэн зөвшөөрөл;
  • Гуравдагч этгээдийн гаргасан хөрөнгө үнэлсэн тухай тайлан, гэрчилгээ.
 • Бусад банкинд зээлтэй бол зээлийн гэрээ, барьцааны гэрээ, зээл, хүү төлөх хуваарийн хуулбар болон зээлийн өрийн үлдэгдлийн тухай тодорхойлолт;
 • Зээлийн судалгааны явцад банкнаас шаардсан холбогдох бусад шаардлагатай мэдээлэл, баримт, материалыг бүрдүүлж өгөх.

 

Нэмэлт мэдээллийг тус банкны: 94100500, 94100600, 94100700, 319038 (125, 124. 123, 120, 121) тоот утсаар авна уу.

 

 

 

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook