ТУЗ
ВалютАвахЗарах
  USD2404.002414.00
  EUR2802.002857.00
  JPY21.4221.90
  GBP3202.003270.00
  CNY376.50379.50
  RUB38.0039.80
  KRW2.112.26

2018-05-21Дэлгэрэнгүй »


Нэг өмчлөгчтэй, ХХК
Өмчлөгч

Кипр улсын “Харшал Холдингс Лимитед”                             

Хязгаарлагдмал Хариуцлагатай Компани                               

100% хувьцаа эзэмшигч “Харшал Холдингс Лимитед” ХХК
ТУЗ-ийн дарга А. Ю. Мелехов

 

Гишүүд

 

 

 

Хараат бус гишүүн

А. В. Ильяшенко
Д. С. Сазонов 
                              
О. Д. Тулин
                  

К. Б. Соколов

 

Т. Оюунчимэг

ТУЗ-ийн нарийн бичиг Д.Бота
Хяналтын зөвлөл

О. В. Бортняева
А. В. Белоусов
В. А. Белых

“КРЕДИТ БАНК”-НЫ ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТУХАЙ ЖУРАМД ЗААСНЫ ДАГУУ

 • Их хэмжээний хэлцэл хийх эрхтэй.  ТУЗ-ийн хуралд оролцогчдын 2/3-ийн санал хураалтаар их хэмжээний хэлцэл батлах. Ийм шийдвэрийг бүх хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийдвэрлэх ёстой. Хэрвээ ТУЗ-ийн гишүүд энэ асуудлыг шийдэж чадаагүй бол бүх хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар шийднэ.
 • Банкны активын 10 хувиас илүүгүй хэмжээний хэлцлийг зөвшөөрөх
 • Банкны хувьцаа эзэмшигчдийн хамтын хурлаар болон хувьцаа эзэмшигчдийн саналаар ТУЗ-ийн гишүүдэд цалин олгох эсвэл өөр хэлбэрээр шагнаж болно.
 • ТУЗ-ийн дэргэд Аудитын хороо болон Эрсдэлийн удирдлагын хороод байна.
 • Дээрх хороодын  үйл ажиллагааны хэлбэр нь Хорооны хурал байна.
 • Хороодын үйл ажиллагаанд ТУЗ-ийн дарга хяналт тавьж ажиллана.
 • Хороод нь үйл ажиллагааныхаа талаар ТУЗ-д тогтмол хугацаанд тайлагнана.
 • Аудитын хороо нь Банкинд хийгдэх дотоод аудит болон хөндлөнгийн аудитын үйл ажиллагааг хянана.
 • Эрсдэлийн хороо нь банкны гүйцэтгэх удирдлагын зүгээс зээлийн, зах зээлийн, хөрвөх чадварын, үйл ажиллагааны, хууль эрх зүйн, нэр хүндийн болон бусад төрлийн эрсдэлийн удирдлагын талаар авч буй арга хэмжээ нь хангалттай байгаа эсэхэд хяналт тавина.  

Аудитын хорооны эрх, үүрэг

 • Банкны нэгжүүдээс тайлан, тайлбар болон холбогдох мэдээлэл гаргуулах, шаардлагатай үед тусгай шалгалт явуулах, хараат бус бие даасан байдлаар үйл ажиллагаа явуулах, банкны санхүүгийн үйл ажиллагаанд дүгнэлт өгөх хөндлөнгийн аудит буюу гадаад аудиторыг томилох, чөлөөлөх, шагнаж урамшуулах талаарх саналаа ТУЗ-д хүргүүлэх, ТУЗ-ийн гишүүд болон гүйцэтгэх удирдлагын хууль бус үйлдэл нь банкинд сөргөөр нөлөөлөхөөр байгаа бол аудитын хорооноос шаардлагатай арга хэмжээг авч, аливаа эрсдэл болон хүндрэлээс зайлсхийх арга хэмжээ зохион байгуулах эрхтэй.
 • Банкны дотоод хяналтын системийн үйл ажиллагааг дүгнэж, тогтолцооны сул талыг арилгах, залруулах талаар санал боловсруулж, чиглүүлэх болон банкны үйл ажиллагаа, санхүү, хууль эрх зүйн гол эрсдэлүүдийг тодорхойлох, хянах үүрэгтэй.

Эрсдэлийн хорооны эрх, үүрэг

 • Банкны нэгжүүдээс тайлан, тайлбар болон холбогдох мэдээлэл гаргуулах, цуглуулах, саад хүндрэлгүй шууд харьцах, шаардлагатай үед тусгай шалгалт явуулах, гадны шинжээч болон зөвлөхийн үйлчилгээ авах, банкнаас шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ гаргахаас өмнө учирч болох эрсдэлийн шинжилгээ хийх дүгнэлт гаргах, шаардлагыг тогтоож уг шаардлага хангалтын байдалд үнэлэлт өгөх эрх бүхий ажилтныг томилоход санал өгөх эрхтэй.
 • Баримтлах бодлого тодорхойлох, банкны үйл ажиллагааны нэгж бүрд үүсч болох эрсдэлийн түвшинг тодорхойлох, илрүүлэх, эрсдэлийг бууруулах, арилгахад шаардлагатай арга хэмжээ авах, оновчтой эрсдэлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх тогтолцоог бүрдүүлэх, түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих, үнэлэлт өгч, санал зөвлөмж гаргах, сургалт зохион байгуулах гэх мэт үүрэгтэй.

Аудитын хороо болон Эрсдэлийн удирдлагын хороодын бүрэлдэхүүн:

 1. Аудитын хороо

Хорооны дарга – Оюунчимэг Т.    /Хараат бус гишүүн/

Хорооны гишүүн – Сазонов Д.С.  /ТУЗ-ийн гишүүн/

Хорооны гишүүн – Тулин О.Д.      /ТУЗ-ийн гишүүн/

 1. Эрсдэлийн удирдлагын хороо

                 Хорооны дарга – Мелехов А.Ю.    /ТУЗ-ийн дарга/

                 Хорооны гишүүн – Оюунчимэг Т.   /Хараат бус гишүүн/

                 Хорооны гишүүн – Тулин О.Д.       /ТУЗ-ийн гишүүн/

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл

ТУЗ-ийн дарга

 

Мелехов Александр Юрьевич

 

ТУЗ-ийн гишүүд 

 


Ильяшенко

Александр Витальевич


Сазонов

Дмитрий Сергеевич


Тулин

Олег Дмитриевич

Соколов

Константин Борисович

 

ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

 

Түмэн-Өлзий овогтой Оюунчимэг 

 

 

Kредит банк ХХК-ийн хувь нийлүүлэгчдийн бүтэц

Д/д

Хуулийн этгээдийн нэр

Хуулийн этгээдийн үйл ажиллагааны төрөл

Нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн овог, нэр

Тухайн хуулийн этгээдийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн эзэмшсэн хувьцааны хувь хэмжээ

1.

 

 

 

 

СПАО «Ингосстрах»

 

 

 

 

 

Даатгал

«Гранит» ХХК, Москва хот (16.29%)

ООО "Зодиак Сити" нь ООО "Гранит"-ын 100% эзэмшигч,

ООО "Зодиак Сити"-ийн 99,999979151% нь Кедестон лимитед, 0,000020849% нь цөөнх хувьцаа эзэмшигчийнх,

Кедестон лимитедийн 100%-ийн эзэмшигч нь Агарков Евгений Анатольевич,

Агарков Евгений Анатольевичийн хувьцааг Георгия Каминиоти барих буюу Агарков Евгений Анатольевичийн нэрийн өмнөөс бүх гүйлгээг хийдэг.

«Бекар-сервис» ХХК, Москва хот (16.03%)

ООО "Бекар-сервис"-ийн 99,9%-ийг ООО "Радужное", 0,1%-ийг цөөнх хувьцаа эзэмшигч эзэмшдэг,

ООО "Радужное"-н 99,9%-ийн эзэмшигч нь Перселла Инвестмент Лимитед, 0,1% нь цөөнх,

Перселла Инвестмент Лимитедийн 100%-ийн эзэмшигч нь Езубов Павел Алексеевич,

Езубов Павел Алексеевичийн хувьцааны нэрлэсэн эзэмшигч нь Аристейдис Полидору.

«Софт-Карат» ХХК,  Москва хот (15.68%)

ООО "Софт-Карат"-ын 100% эзэмшигч нь ООО "Звездное",

ООО "Звездное"-н 99,9% нь Блю Баннер Холдинг Лимитед, 0,1% нь цөөнхийнх,

Блю Баннер Холдинг Лимитедийн 100%-ийн эзэмшигч нь Бражник Виктория,

Бражник Викториягийн хувьцааны нэрлэсэн эзэмшигч нь Афинула Василиу.

ХХК «Вега»,  Москва хот (6.75%)

100%-ийн хувьцаа эзэмшигч нь ООО "ТГ "Оптимум",

ООО "ТГ "Оптимум"-ын 90% нь "Дурбе Лимитед" компани, 10% нь "Хиллборн Холдингс Лимитед" компанийх,

"Дурбе Лимитед" болон "Хиллборн Холдингс Лимитед" компаниудын 100% эзэмшигч нь "Жи-Даблю Бета Лимитед" компани,

"Жи-Даблю Бета Лимитед" компанийн 100% эзэмшигч нь "Женерали Уорлдуайд Иншуренс Компани Лимитед",

"Женерали Уорлдуайд Иншуренс Компани Лимитед"-ийн 0,0000012% нь Ассикурациони Женерали С.п.А. компани, 99,9999988% нь Партисипати Маатсаппей Графсап Холанд Н.В. компанийнх,

Партисипати Маатсаппей Графсап Холанд Н.В. компанийн 55,78% нь Ассикурациони Женерали С.п.А. компанийн, 31,58% нь Женерали Италиа С.п.А. компанийн, 6,32% нь Женертеллайф С.п.А. компанийн, 6,32% нь Аллеанца Торо С.п.А. компанийн,

Женертеллайф С.п.А. болон Аллеанца Торо С.п.А. компанийн 100% эзэмшигч нь Женерали Италия С.п.А. компани,

Женерали Италия С.п.А. компанийн 100% эзэмшигч нь Ассикурациони Женерали С.п.А. компани бөгөөд хувьцаа нь нээлттэй эргэлтэнд байдаг.

«Инвестиционная инициатива» ХХК, Москва хот (15.85%)

ООО "Инвестиционная инициатива"-н 99%-ийг ООО "Гартмей", 1%-ийг ООО "Вайдвол" эзэмшдэг,

ООО "Гартмей"-н 90% нь "Дурбе Лимитед" компани, 10% нь "Хиллборн Холдингс Лимитед" компанийх,

ООО "Вайдвол"-ын мөн 90% нь "Дурбе Лимитед" компани, 10% нь "Хиллборн Холдингс Лимитед" компанийх, 

"Дурбе Лимитед" болон "Хиллборн Холдингс Лимитед" компаниудын 100% эзэмшигч нь "Жи-Даблю Бета Лимитед" компани,

"Жи-Даблю Бета Лимитед" компанийн 100% эзэмшигч нь "Женерали Уорлдуайд Иншуренс Компани Лимитед",

"Женерали Уорлдуайд Иншуренс Компани Лимитед"-ийн 0,0000012% нь Ассикурациони Женерали С.п.А. компани, 99,9999988% нь Партисипати Маатсаппей Графсап Холанд Н.В. компанийнх,

Партисипати Маатсаппей Графсап Холанд Н.В. компанийн 55,78% нь Ассикурациони Женерали С.п.А. компанийн, 31,58% нь Женерали Италиа С.п.А. компанийн, 6,32% нь Женертеллайф С.п.А. компанийн, 6,32% нь Аллеанца Торо С.п.А. компанийн,

Женертеллайф С.п.А. болон Аллеанца Торо С.п.А. компанийн 100% эзэмшигч нь Женерали Италия С.п.А. компани,

Женерали Италия С.п.А. компанийн 100% эзэмшигч нь Ассикурациони Женерали С.п.А. компани бөгөөд хувьцаа нь нээлттэй эргэлтэнд байдаг.

«Новый капитал» ХХК,  Москва хот (15.85%)

ООО "Новый капитал"-ын 1%-ийг ООО "Гартмей", 99%-ийг ООО "Вайдвол" эзэмшдэг,

ООО "Гартмей"-н 90% нь "Дурбе Лимитед" компани, 10% нь "Хиллборн Холдингс Лимитед" компанийх,

ООО "Вайдвол"-ын мөн 90% нь "Дурбе Лимитед" компани, 10% нь "Хиллборн Холдингс Лимитед" компанийх, 

"Дурбе Лимитед" болон "Хиллборн Холдингс Лимитед" компаниудын 100% эзэмшигч нь "Жи-Даблю Бета Лимитед" компани,

"Жи-Даблю Бета Лимитед" компанийн 100% эзэмшигч нь "Женерали Уорлдуайд Иншуренс Компани Лимитед",

"Женерали Уорлдуайд Иншуренс Компани Лимитед"-ийн 0,0000012% нь Ассикурациони Женерали С.п.А. компани, 99,9999988% нь Партисипати Маатсаппей Графсап Холанд Н.В. компанийнх,

Партисипати Маатсаппей Графсап Холанд Н.В. компанийн 55,78% нь Ассикурациони Женерали С.п.А. компанийн, 31,58% нь Женерали Италиа С.п.А. компанийн, 6,32% нь Женертеллайф С.п.А. компанийн, 6,32% нь Аллеанца Торо С.п.А. компанийн,

Женертеллайф С.п.А. болон Аллеанца Торо С.п.А. компанийн 100% эзэмшигч нь Женерали Италия С.п.А. компани,

Женерали Италия С.п.А. компанийн 100% эзэмшигч нь Ассикурациони Женерали С.п.А. компани бөгөөд хувьцаа нь нээлттэй эргэлтэнд байдаг.

Дерипаска Олег Владимирович

10%

Цөөнх хувьцаа эзэмшигчид

3.55%

 

2.

ООО «СК «Ингосстрах жизнь»

Даатгал

СПАО «Ингосстрах»

100%

3.

ЗАО «ИнВест-Полис»

Хөрөнгө оруулалт

ООО «СК «Ингосстрах жизнь»

СПАО «Ингосстрах»

0.0004%

99.9996%

4.

Харшал Холдингс Лимитэд

Хөрөнгө оруулалт

ЗАО «ИнВест-Полис»

99.92%

5.

Кредит Банк

Банк

Харшал Холдингс Лимитэд

100%

 

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook