Баталгаа, батлан даалт
ВалютАвахЗарах
  USD2633.002640.00
  EUR2924.002995.00
  JPY23.3423.90
  GBP3347.003499.00
  CNY391.00393.96
  RUB40.0042.32
  KRW2.242.37

2019-04-19Дэлгэрэнгүй »


Тендерийн баталгаа - Гэрээ байгуулах хүртэл, эсхүл тендерийн хүчинтэй байх хугацаа дуустал тендер хүчин төгөлдөр байх, тендерт шалгарсан тохиолдолд гэрээ байгуулахыг баталгаажуулж үүрэг гүйцэтгэгч буюу тендерт оролцогчоос гаргасан хүсэлтийн дагуу үүрэг гүйцэтгүүлэгч буюу захиалагчид хандан гаргаж буй банкны баталгааг хэлнэ.

Гүйцэтгэлийн баталгаа - Гэрээ байгуулах эрх авсан үүрэг гүйцэтгэгч буюу тендерт оролцогч гэрээний үүргийн биелэлтийг бүрэн хангахыг баталгаажуулж түүний хүсэлтээр гэрээнд гарын үсэг зурахаас өмнө үүрэг гүйцэтгүүлэгч буюу захиалагчид хандан гаргаж буй банкны баталгааг хэлнэ.

Урьдчилгаа төлбөрийн баталгаа - Үүрэг гүйцэтгүүлэгч урьдчилгаа төлбөр төлөх тохиолдолд уг төлбөрийг гэрээнд заасан зориулалтын дагуу зарцуулах үүргийг нь баталгаажуулж үүрэг гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр үүрэг гүйцэтгүүлэгчид гаргаж буй банкны баталгааг хэлнэ.

Бусад төрлийн төлбөрийн баталгаа - Гэрээгээр хүлээсэн төлбөрийн үүргээ биелүүлэхийг баталгаажуулж үүрэг гүйцэтгэгчийн хүсэлтээр үүрэг гүйцэтгүүлэгчид гаргаж буй банкны баталгааг хэлнэ.

          Дотоод баталгааны нөхцөл:

           Гадаад баталгааны нөхцөл:


 

Нэмэлт мэдээллийг тус банкны : 319038 (141) тоот утсаар авна уу

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook