Хадгаламж
ВалютАвахЗарах
  USD2633.002640.00
  EUR2924.002995.00
  JPY23.3423.90
  GBP3347.003499.00
  CNY391.00393.96
  RUB40.0042.32
  KRW2.242.37

2019-04-19Дэлгэрэнгүй »


 

 

Хугацаагүй  хадгаламж  гэдэг  нь иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагууд сул чөлөөтэй  мөнгөн хөрөнгөө  банкинд  байршуулж,  хүүний  орлого  олох зорилгоор  тодорхой  хугацаа заалгүйгээр  гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгаламж юм.

Онцлог:

 • Хугацаагүй хадгаламжийн дансанд хүссэн үедээ орлого, зарлагын гүйлгээ хийх боломжтой.
 • Гэрээний дагуу хуанлийн  жилийн эцэст буюу 12 дугаар сарын 31-ний өдөр хүүг тооцож бэлэн бусаар олгоно.
 • Хугацаагүй хадгаламжийн гэрээг цуцалсан тохиолдолд тухайн жилийн  байршсан   хоногоор тооцож хүүг төлнө.

Энгийн хугацаагүй хадгаламжийн нөхцөл:

Энгийн хугацаатай хадгаламж гэдэг нь иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагууд сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө тодорхой хугацаа болон хүүгийн нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, энэ хугацааны  туршид зарлагын  гүйлгээ хийхгүйгээр гэрээ байгуулсан мөнгөн хадгаламж юм.

Онцлог:

 • Харилцагч хүссэн үедээ орлогын гүйлгээ хийх боломжтой.
 • Хугацааны  эцэст хүүг тооцож бэлэн бусаар олгоно.

Энгийн хугацаатай хадгаламжийн нөхцөл:

Тусгай гэрээт хадгаламж гэдэг нь иргэд, аж ахуй нэгж, байгууллагууд сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө хугацаа болон хүүгийн нөхцлийг тусгайлан тохиролцож гэрээ байгуулсны үндсэн дээр банкинд байршуулах мөнгөн хадгаламж юм.

Онцлог:

 • Харилцагч  хүссэн  үедээ орлогын  гүйлгээ хийх боломжтой.
 • Харилцагчтай  байгуулсан  гэрээний нөхцлөөр хүүг тооцож олгоно.

Тусгай гэрээт хадгаламжийн нөхцөл:

 • Тус  хадгаламж нь тусгай гэрээт хугацаагүй болон тусгай гэрээт хугацаатай байх бөгөөд хугацаатай хадгаламж нь 12 сар хүртэл хугацаатай байна.
 • Харилцагч тусгай гэрээт хугацаатай хадгаламжийн дансны доод үлдэгдлээс дээш хэмжээний төгрөгийг хадгалуулахдаа хүүг нэмэгдүүлэх саналыг тавьсан тохиолдолд хүүг нэмэгдүүлэх эсэхийг тогтоосон эрхийн хүрээнд Салбарын захирал шийдвэрлэнэ.
 • Тусгай гэрээт хугацаатай хадгаламжийн хувьд Салбарын захирлын эрхийн хэмжээнээс хэтэрсэн тохиолдолд Гүйцэтгэх захирал шийдвэрлэнэ.

Урьдчилсан хүүт хугацаатай хадгаламж гэдэг нь иргэд сул чөлөөтэй мөнгөн хөрөнгөө банкинд хадгалуулж, хүүгийн орлогоо сар бүр авч хэрэглэх зорилгоор хадгаламжийн үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, тодорхой хугацаа заан гэрээ байгуулсан  мөнгөн  хадгаламж юм.

Онцлог:

 • Хадгаламж эзэмшигч нь 2 дахь сараас эхлэн хүүгийн өглөгийн дансанд сар бүрийн эцэст хүүгээ бодуулж бэлэн болон бэлэн бусаар авах боломжтой.
 • Хадгаламж нээлгэсэн эхний сард хүүг олгохгүй. Харин хадгаламж нээлгэсний дараа сарын эцэст эхний сарын хүүг тухайн сарын хүүтэй хамт олгоно.
 • Урьдчилсан  хүүт хадгаламжийн дансанд гэрээний хугацаанд зарлагын гүйлгээ хийх боломжгүй.

Урьдчилсан хүүт хугацаатай хадгаламжийн нөхцөл:

Хүүхдийн хадгаламж гэдэг нь 0-18 настай хүүхдэд мөнгөн хуримтлал бий болгох, хүүгийн орлого олох зорилгоор хадгаламжийн үйлчилгээний нөхцлийг хүлээн зөвшөөрч, хадгаламжийн хугацааны туршид зарлагын гүйлгээ хийхгүй байхаар гэрээ байгуулсан  мөнгөн хадгаламж юм.

Онцлог:

 • Гэрээний хугацаа дуустал  зарлагын гүйлгээ хийх боломжгүй.
 • Харилцагч  хадгаламжийн дансандаа орлогын гүйлгээ хийнэ.
 • Гэрээний хугацаанд  хүүг тооцон олгохдоо  тухайн гэрээ байгуулсан   өдрөөс  хойш  жил тутамд дансанд бэлэн бусаар олгоно.

Хүүхдийн хадгаламжийн нөхцөл:

Хуримтлалын хадгаламж гэдэг нь ажилтан цалингаасаа тодорхой хэмжээний хуримтлал үүсгэхэд байгууллага тодорхой хэмжээний мөнгөн хөрөнгийг ажилтны нэр дээрх хуримтлалын хадгаламжийн дансанд хуримтлуулах байгууллагын ажиллагсдад зориулсан мөнгөн хадгаламж юм.

Хуримтлалын хадгаламжийн нөхцөл:

 • Гэрээгээр тохирно.

Хадгаламжийн бусад нөхцөл:

Хугацаа цуцлах*

Тухайн үеийн хугацаагүй хадгаламжийн хүүгийн 50%-иар бодно.

* Тайлбар:- Бүх төрлийн хугацаатай хадгаламж, тусгай гэрээт хадгаламжийн хувьд гэрээний хугацаа дуусахаас өмнө зарлага гарах тохиолдолд хадгаламж барьцаалсан зээл авахыг санал болгоно. Хадгаламж эзэмшигч зээл авахыг хүсэхгүй тохиолдолд хугацаа алдуулсны хүүгийн хувиар байршсан хугацааны хүүг тооцон хадгаламж эзэмшигчид олгож, хадгаламжийн дансны үлдэгдлийг хугацаагүй хадгаламжид эсвэл шинээр хугацаатай хадгаламжийн данс нээж шилжүүлнэ.

 

 

 

 Зээлийн тооцоолуур Хадгаламжийн тооцоолуур Twitter Facebook