Ильяшенко Александр Витальевич

Москвагийн улсын их сургуулийг Олон улсын харилцааны бакалавр зэрэгтэй төгссөн. Түүнчлэн АНУ-д 3 жил Санхүүгийн шинжээч чиглэлээр мэргэжил дээшлүүлсэн.

2000 оноос одоог хүртэл "Ингосстрах" даатгалын компанид Шууд хөрөнгө  оруулалтын газрын захирлын орлогч албан тушаал эрхэлдэг.

2016 оноос “Кредит Банк” ХХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүнээр ажиллаж байна. Тэрээр тус банкны Эрсдэлийн удирдлагын хорооны гишүүн юм.